Winnipeg Arts Council

Sharon Hall - Gagii izhii wabadamaan: Bimadiziiwin / Retrospective: Life

Loading map...

Sharon Hall

Gagii izhii wabadamaan: Bimadiziiwin / Retrospective: Life

September 1 – October 14, 2023

Opening reception: Friday, September 1 from 5 pm to 9 pm.

Pipe Ceremony at 6 pm by Evert Linklater (Pipe Carrier).

Opening Blessing and talk at 7 pm by Alpheus Brass (Elder).

English to follow Ojibwe (Full details on urbanshaman.org) #MbIndigneouslanguages

Wahnen Niin

Sharon Hall, Wabishke Meagan Ikwe Anishinabe, Pinaymootang, Niitaam aki

Sharon Hall Ashern Giinityig. Mishoomis Noocoo Ombigiigo Pinaymootang Niitaam Aki Biijiboondaan Manitoba.

all muzinibiigewin Ezhe Bimadiziiwin, Gikendaswin mewizhaa dibajimoowin. Omazinegiiyaan muzinibiigenid muzinichigiwad, giitwaam anokiiwad.

Omikaanah biijanong ezhnagoog, Onigiigo aniin gichigiizhigoong ezhnagoog, nanadoog miinigowiziiiwin gichigiizhigoong. Ni muzinakizigaan bawajigiiyaan dibajibmonaan mewizhaa, noongwaam, niigaan. Nimuzinibiiyaan gagetin niin enadiziiyaan bimadiziiyan. Nagadwenimiagaa nidanishinabemag. Gii miinigoowis gii nakonigoos. Me omma izhe pagosendamaan miinigowiziin…nimuzibeodis enamunjiywaan, anishinabe mewizhaa.

Miigwetch dinaag, Ndabinojiimag, Abby, Anthony, Elysia, tagaa noshensag ndanokobijigaanag ndinwemaganag taagwaa.

Ga Muzinigebiigewid ozhiibigan

Nagadwendamaan nisidotamaan wabadeigyan kego. Kendaswinan Debwewin. Onishin eta gawiin madadaak. Onishin gawiin majigego. Giigewin gimajiig gawiin pakaan. Biidig nidinaab chiminobimadiziiyaan.

______________________

Biography

Sharon Hall, White Wolf Woman (Anishinaabe, Pinaymootang First Nation, MB).

Sharon Hall was born in Ashern, Manitoba and raised by her grandparents on the Pinaymootang First Nations in the Interlake Region of Manitoba.

Hall paints images that reflect “the way of life”, the generations and the teachings from the ancestors. She employs techniques and media as varied as finger painting, collage, printmaking and drawing to create work that explores and reveals the true inner being, symbols, family, nature and the spirit world.

Special thanks to my Children, Abby, Anthony, Elysia; grandchildren and great grandchildren and All My Relations.

Artist Statement

A reflection in understanding and revealing what is making known. The Teachings and honesty in reflecting the truth. Beauty is knowing that the ugly is not real, the beautiful overpowers the negative. Healing is growth and is not negative, it’s assisting the true inner self and finding a life balance.

Gratitude for support of this exhibition from the Pinaymootang First Nation, and Gordon’s Groceries Ltd.

Urban Shaman: Contemporary Aboriginal Art Gallery onanaakomaawaa’ gii-wiiji’igowaad, ningowaki aazha, gaa-wiijiiwaaganiyaang, ezhi-daayaang, enawemangwaa gaye, NCI FM, Wawanesa Insurance, Winnipeg Foundation, Manitoba Heritage, the Government of Canada, the Winnipeg Arts Council, the Manitoba Arts Council, the Canada Council for the Arts ~ Miigwetch/ Pidamaya-ye(-do)/ Marsi/ Ekosi / Maarsii/ Miikwehc/ Nakurmiik/Thank you

Full writing of Sharon’s Bio and Statement can be read in Ojibwe and English at urbanshaman.org. #mbindigenouslanguages